CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                

Tin tức sự kiện

Công văn số 669/SNN -KHTC, ngày 29/03/2023 của Sở Nông nghiệp và PTNT Lạng Sơn về việc trả lời nội dung đơn kiến nghị của người dân thuộc xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

30-03-2023

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

Số: 669 /SNN-KHTC

V/v trả lời nội dung Đơn kiến nghị của người dân thuộc xã Hữu Liên, huyện

Hữu Lũng , tỉnh Lạng Sơn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Lạng Sơn, ngày 29 tháng 3 năm 2023

 

 

Kính gửi: -   UBND xã Hữu Liên huyện Hữu Lũng

-    Các hộ gia đình nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng.

(Địa chỉ: xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn)

 

 

Ngày 17/01/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT nhận được "Đơn kiến nghị giải quyết tiền công nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng của các hộ gia đình xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn", đơn không đề ngày tháng, không có tên người đại diện hoặc tập thể, không ký tên, không có địa chỉ người gửi, chỉ ghi là chúng tôi là người dân thuộc xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị. Căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và PTNT, Sở Nông nghiệp và PTNT trả lời như sau:

1.   Đơn có nội dung như sau: Như các năm trước đến năm 2022 chúng tôi có ký hợp đồng nhận khoán bảo vệ rừng với Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên. Nhưng các năm trước thì cứ đến ngày 20 đến ngày 25 tháng 12 âm lịch là các gia đình nhận khoán bảo vệ rừng bảo vệ rừng đều được nhà Ban thanh toán trả tiền công nhận khoán cho chúng tổi đầy đủ và thanh lý hợp đồng và ký tiếp chi năm sau. Nhưng năm nay là năm 2022 thì đến nay đã gần tết rồi chúng tổi chưa nhận được thanh toán tiền nhận khoán rừng. Ngày 14/1/2023 tức là ngày 23/12 âm lịch đồng chí Giám đốc Ban quản lý rừng có mời mọi người  nhận khoán và các Trưởng thôn đến Trụ sở để giải thích và thông báo là đến giờ này mới chỉ có vốn để thanh toán cho vùng I, còn vùng III vẫn chưa có nguồn để thanh toán tiền công nhận khoán cho người dân và động viên chúng tôi cố gắng phải chờ qua tết để đợi cấp trên giải quyết nhưng cũng không khẳng định rõ là vào thời gian nào, vào tháng mấy thì được. Cho nên chúng tôi rất buồn và lo lắng vì sang năm không biết có được nhận tiền và tiếp tục được nhận khoán nữa hay không. Vì gia đình chúng tôi phần lớn là khó khăn vì thuộc xã vùng III nên rất cần tiền để thêm vào sắm tết đến nay lại không được thanh toán trong khi chúng tôi đã đã bỏ công trông coi, đi tuần tra rừng trong 1 năm nay rồi và chúng tôi cũng đã tự chi ra một số tiền riêng của gia đình để chi phí cho việc đi kiểm tra rừng hàng tháng và vào việc nghiệm thu cuối năm vừa rồi, nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

2.  Khó khăn vướng mắc và tháo gỡ.

Ngày 17/01/2023, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã ban hành Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT Hướng dẫn một số hoạt động về lâm nghiệp thực hiện Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025. Tại khoản 1, Điều 17. Đối tượng rừng: “Diện tích rừng được Nhà nước giao cho Ban quản lý rừng phòng hộ; rừng đặc dụng, rừng phòng hộ được Nhà nước giao cho tổ chức kinh tế quản lý; diện tích rừng tự nhiên do Ủy ban nhân dân cấp xã trực tiếp quản lý”. Không có diện tích rừng đặc dụng được Nhà nước giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng quản lý.

Mặc dù trong năm 2022, UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho khoán bảo vệ rừng đặc dụng (khu vực vùng II, vùng III), trong đó có rừng đặc dụng Hữu Liên (Quyết định số 1181/QĐ-UBND ngày 15/7/2022). Tuy nhiên do khoản 1 Điều 17 Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT không quy định đối tượng diện tích rừng đặc dụng được Nhà nước giao cho Ban quản lý rừng đặc dụng. Vì vậy, Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên chưa đủ căn cứ để chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng năm 2022 cho cộng đồng thôn bản, nhóm hộ nhận khoán.

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trên, Sở Nông nghiệp và PTNT đã tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 1468/UBND-KT ngày 10/12/2022, đề nghị Bộ Nông nghiệp và PTNT giải đáp, hướng dẫn vướng mắc trong thực hiện Thông tư 12/2022. Ngày 17/01/2023 Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 309/BNN-TCLN về việc trả lời kiến nghị trong triển khai Thông tư số 12/2022/TT-BNNPTNT.

Ngày 24/02/2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Báo cáo số 79/BC- SNN về Công tác khoán bảo vệ rừng đặc dụng năm 2022 và những khó khăn, vướng mắc, đề xuất các giải pháp, tháo gỡ; ngày 21/3/2023 UBND tỉnh đã có Công văn số 1187/VP-KT về tháo gỡ khó khăn chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng thôn, bản, nhóm hộ năm 2022 và năm 2023, trong đó đồng ý với đề xuất của Sở Tài chính về tháo gỡ khó khăn chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng thôn, bản, nhóm hộ tại Công văn số 543/STC- HCSN ngày 12/3/2023: Nội dung Công văn Sở Tài chính đề xuất UBND tỉnh: Đồng ý theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sử dụng kinh phí mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch vốn ngân sách nhà nước thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022, 2023 (Tiểu dự án 1, dự án 3) chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng cho các cộng đồng thôn, bản, nhóm hộ, cho đến hết năm 2023, với mức khoán bảo vệ rừng đặc dụng theo điểm a khoản 4 Điều 17 Thông tư số 12/2022, là 400.000 đồng/ha

Căn cứ văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Công văn số 623/SNN-KHTC, ngày 24/3/2023 về việc thực hiện chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng đặc dụng cho các cộng đồng thôn, bản, nhóm hộ (năm 2022 và năm 2023), hướng dẫn các Ban quản lý rừng đặc dụng thực hiện chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng đặc dụng theo quy định.


Như vây, kiến nghị của người dân xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng đã được giải quyết, Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên sẽ thực hiện chi trả tiền công khoán bảo vệ rừng năm 2022 đối với diện tích rừng đã ký hợp đồng với các cộng đồng thôn, bản, nhóm hộ về khoán bảo vệ rừng thuộc khu vực vùng II, vùng III.

Trên đây là ý kiến của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Lạng Sơn trả lời "Đơn kiến nghị giải quyết tiền công nhận khoán bảo vệ rừng đặc dụng của người dân xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng”./.

 

 

Nơi nhận:

-  Như trên;

-  UBND tỉnh (b/c);

-  Lãnh đạo Sở;

-  Thanh tra Sở;

-  Chi cục Kiểm lâm;

-  Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên;

-  Lưu: VT, CCKL.

KT. GIÁM ĐỐC PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Vũ Văn Thịnh

 

Tin liên quan