CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                

Tin tức sự kiện

Kết luận cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2020

22-05-2020

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT LẠNG SƠN

BAN QLRĐD HỮU LIÊN

CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:                /TB-BQL

   Lạng Sơn, ngày  15  tháng 5  năm 2020

 

THÔNG BÁO

Kết luận cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 5 năm 2020

 

Chiều ngày 11/5/2020 Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên tổ chức cuộc họp giao ban thường kỳ tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2020. Chủ trì cuộc họp đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Giám đốc Ban QLRĐD Hữu Liên, tham dự cuộc họp có các đồng chí: Phó giám đốc Ban; lãnh đạo các phòng chuyên môn, Trạm bảo vệ rừng; viên chức toàn đơn vị. Sau khi nghe các phòng, trạm bảo vệ rừng báo cáo kết quả công tác tháng 5 và đề xuất một số nhiệm vụ tháng 6 năm 2020, ý kiến phát biểu của đồng chí Phó giám đốc Ban và các đồng chí trong cuộc họp, đồng chí Nguyễn Hữu Hưng, Giám đốc Ban quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên kết luận chỉ đạo các phòng, trạm bảo vệ rừng tập trung thực hiện một số nhiệm vụ chủ yếu trong tháng 6/2020 như sau:

1.  Phòng Hành chính - Tổng hợp

          - Thực hiện tốt các chế độ, chính sách theo quy định;

          - Duy trì nề nếp, vệ sinh, trật tự, an toàn cơ quan;

- Thắt chặt việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong toàn đơn vị;

- Phối hợp với các phòng chuyên môn và các trạm bảo vệ rừng tổ chức sơ kết 6 tháng đầu năm;

- Ra thông báo kết luận giao ban; tổng hợp đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ được giao của các phòng, trạm trong tháng.

          - Xử lý tốt văn bản đi, đến, các công việc phát sinh có liên quan;

          2. Phòng Giáo dục môi trường và dịch vụ MTR

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên loa đài địa phương; tổ chức tuyên truyên lưu động; tổ chức tuyên truyền ở thôn bản. Các bản tin tuyên truyền phải cập nhật thông tin mới sát với tình hình triển khai nhiệm vụ của đơn vị, trú trọng tuyên truyền mạnh nội dung phát rừng làm nương rẫy, PCCCR

- Xây dựng kế hoạch, chủ động liên hệ thời gian, địa điểm với các trường học đóng trên địa bàn tổ chức tuyên truyền tại các trường học;

- Hoàn thiện và đánh giá các thôn bản, cộng đồng dân cư định hướng các thôn bản sẽ được nhận hỗ trợ

- Công tác giao khoán rừng năm 2020: Thực hiện công tác nghiệm thu địa bàn rừng trong tháng (yêu cầu mỗi lần thực hiện nghiệm thu địa bàn rừng đều phải lập biên bản ghi rõ lô, khoảnh, địa danh cụ thể);

 - Phối hợp với các Trạm bảo vệ rừng tổ chức tốt công tác kiểm tra rừng của các hộ, thôn nhận khoán.

3. Phòng Khoa học và Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục điều tra, theo dõi sâu sát các cá thể Hoàng đàn ngoài tự nhiên; tiếp tục rà soát các cá thể cây Hoàng đàn có thể lấy hạt và tiến hành gieo ươm  Hoàng đàn đợt mới;

- Tiếp tục theo dõi sát sao và cập nhật các thông tin dữ liệu về cây Hoàng đàn (giao cho đ/c Thượng báo cáo kết quả thực hiện trong cuộc họp giao ban định kỳ);

- Tiếp tục điều tra, khảo sát, nắm bắt thông tin loài Hươu sạ;

- Tích cực triển khai thu mẫu tiêu bản, chăm sóc vườn Hoàng đàn, phát huy hiệu quả nhà vườn và thu thập thêm mẫu phong lan.

- Tổ chức trồng và bàn giao 50 cây Hoàng đàn cho các hộ gia đình thuộc tổ thường trực nhận khoán của cộng đồng dân cư thôn Tân Lai và xã Hữu Liên để bảo tồn trong vườn nhà.

4. Các trạm bảo vệ rừng.

* Nhiệm vụ chung:

- Đánh giá tình hình quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm đối với từng tổ nhận khoán bảo vệ rừng và cộng đồng dân cư thôn bản.

- Các trạm bảo vệ rừng xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch tuần tra bảo vệ rừng (Thực hiện công tác phối hợp với các ngành chức năng 01 lần/ tháng; kiểm tra rừng 18 lần/ tháng; làm việc tập trung 06 lần/ tháng, tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền thôn bản 01 hội nghị/tháng);

          - Các trạm tích cực đôn đốc tổ nhận khoán tuần rừng, kiểm tra rừng nhận khoán;

          - Các cán bộ địa bàn tích cực tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, bám sát địa bàn, nắm bắt tình hình diễn biến rừng; phát hiện kịp thời và xử lý triệt để các hành vi vi phạm trong rừng đặc dụng;

          - Các Trạm tự bảo vệ, bảo quản an toàn tài sản, cơ sở vật chất của Trạm.

          * Một số nhiệm vụ cụ thể:

- Trạm Lân Châu: Duy trì cán bộ trạm theo dõi chặt chẽ khu vực Đồng Lâm, nắm chắc tình hình và xử lý triệt để việc phát nương làm bãi để trồng ngô, trồng cây ăn quả trên địa bàn trạm quản lý; Kiểm tra và làm rõ việc khai thác gỗ tại địa bàn thôn Lân Đặt.

- Tiến hành tuyên truyền vận động và ký bản cam kết không mua bán, cất giữ lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn trạm quản lý.

- Trạm Diễn: Xử lý triệt để tình trạng khai thác lâm sản và tình trạng phát nương làm bãi để trồng cây ăn quả, cây hoa màu;

- Trạm Mỏ Cấy: Theo dõi chặt chẽ tình hình khai thác lâm sản trên địa bàn. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát chặt chẽ các địa bàn của trạm.

- Làm thủ tục, công văn gửi xã khi có các vụ vi phạm xảy ra trên địa bàn.

- Phối hợp tốt với chính quyền địa phương, ngành chức năng trong việc tuần tra, kiểm tra việc khai thác của ở khu vực tiếp giáp khu rừng đặc dụng;

          Ban Quản lý rừng đặc dụng Hữu Liên thông báo để các Phòng, Trạm bảo vệ rừng biết để tổ chức thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Lãnh đạo đơn vị (b/c);

- Các phòng, trạm bảo vệ rừng (t/h);

- Lưu VT./.

TL. GIÁM ĐỐC

TRƯỞNG PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔNG HỢP

 

 

 

 

Hoàng Văn Tài

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin liên quan