CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                CHÀO MỪNG ĐẾN WEBSITE KHU DỰ TRỮ THIÊN NHIÊN HỮU LIÊN, CÁC BẠN HÃY CÙNG VỚI CHÚNG TÔI, CHUNG SỨC BẢO VỆ KHU RỪNG ĐẶC DỤNG HỮU LIÊN.                
Kết luận giao ban quý III năm 2019 về công tác quản lý, bảo vệ rừng

Giao ban quý III năm 2019 được tổ chức tại UBND xã Hữu Lễ, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn. Tham dự cuộc họp có sự tham gia đầy đủ thành phần gồm: lãnh đạo UBND các xã có rừng đặc dụng; các kiểm lâm phụ trách địa bàn có liên quan.

Kết luận giao ban tháng 8

Kết luận giao ban thang 8

Bảo tồn loài Hoàng Đàn Hữu Liên

Loài Hoàng đàn Hữu Liên (Cupressus tonkinensis) thuộc họ Hoàng đàn (Cupressaceae) là một trong 10 loài Thông ưu tiên cho hoạt động bảo tồn tại Việt Nam. Đây là loài thực vật đặc hữu hẹp, hiếm, được xếp ở mức độ Rất nguy cấp (CR A1a, d - Crictically Endangered) trong Sách Đỏ Việt Nam